GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ


Vážení zákazníci,


rádi bychom Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Rychlá Želva s.r.o. (IČ: 61456497, se sídlem Na Sadech 241, 252 25 Zbuzany) zpracovává v souvislosti s tím, že poskytuje službu převoz vozu či odvoz vozu a přijímá tedy od zájemců objednávky na přepravu jejich vozidla.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ PŘI TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE:

V případě, že si objednáte převoz vašeho vozidla prostřednictvím telefonické objednávky (na telefonním čísle 601 180 180), zpracovává o Vás společnost Rychlá Želva s.r.o. vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je předáte dispečerovi. Zaznamenány jsou tyto údaje: Jméno zákazníka, informace o jeho voze (značka, barva, …), nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění služby převoz vozu – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétní posádce, která bude vaše vozidlo převážet. Prostřednictvím SMS Vám Rychlá Želva s.r.o. poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění služby převoz vozu a bez nich by tato služba nemohla být uskutečněna.

Současně Rychlá Želva s.r.o. zpracovává uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy společnosti Rychlá Želva s.r.o., kterými jsou zejména zájmy Rychlé Želvy s.r.o. na vymožení plnění smluv s obchodními partnery Rychlé Želvy s.r.o., mimosoudní uplatňování nároků Rychlé Želvy s.r.o., uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností Rychlé Želvy s.r.o. mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli služby převoz vozu a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Rychlá Želva s.r.o. dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy Rychlá Želva s.r.o., kterými je propagace služeb poskytovaných společností Rychlá Želva s.r.o..

Vaše osobní údaje bude ukládat společnost Rychlá Želva s.r.o. po dobu 10 let od uskutečnění objednávky služby převoz vozu (uvedená doba 10 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou služby převoz vozu, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Rychlá Želva s.r.o., budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10 let dle předchozí věty později.


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Společnost Rychlá Želva s.r.o. Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.


JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?
Rychlá Želva s.r.o., IČ: 61456497, Na Sadech 241, 252 25 Zbuzany
Seznam práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Rychlá Želva s.r.o.:
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu či doplnění osobních údajů
- Právo na výmaz osobních údajů
- Právo na omezení zpracování osobních údajů
- Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Pro přístup, opravu, doplnění, výmaz či omezení zpracování osobních údajů můžete kontaktovat společnost Rychlá Želva s.r.o. na emailové adrese dispecink@rychlazelva.cz. Po obdržení emailu bude vaši žádost vyhověno bez zbytečného odkladu.


Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů ze strany společnosti Rychlá Želva s.r.o. u příslušného dozorového orgánu.

Společnost Rychlá Želva Vás dále upozorňuje, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů.

Společnost Rychlá Želva s.r.o. po obdržení námitky takové osobní údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Proč jezdit s námi?

Online aplikace

Využívejte naši službu 24/7 kdykoliv a kdekoliv

Hledáte práci?

Vlastní auto
Dispečink
Skvělý výdělek
...

Aktuality a články